Příklady online

Řešení příkladů v učebnici

Nechceme Vás nechat napospas nevyřešeným příkadům z učebnice.

Na tomto místě najdete postup a řešení ke každému příkladu, které není uvedeno v papírové učebnici.

obtížnost
11 - Obecná chemie I.

Proč kladně nabité alfa částice mění dráhu letu v blízkosti atomových jader?  

a) Protože jejich pohyb je náhodný. 

b) Protože ztrácejí svou rychlost. 

c) Protože je odpuzuje kladný náboj jádra. 

d) Protože se s jádrem srážejí. 

Zobrazit řešení

Zamysli se nad nábojem atomových jader a alfa částic.

Správně je c.

Alfa částice i atomová jádra mají kladný náboj a stejné náboje se odpuzují. Tím pádem, pokud se přiblíží k jádru, bude alfa částice měnit směr svého pohybu vlivem odpudivých sil.

obtížnost
12 - Obecná chemie I.

Pokud chceš dostat elektron z energetické hladiny M na energetickou hladinu N, co pro to musíš udělat? 

a) Dodat jádru atomu energii, která odpovídá rozdílu energií hladin M a N. 

b) Elektron musí vyzářit energii, která odpovídá rozdílu energií hladin N a O. 

c) Jádro musí vyzářit energii, která odpovídá rozdílu energií hladin M a N. 

d) Dodat elektronu energii, která odpovídá rozdílu energií hladin M a N. 

Zobrazit řešení

Urči si část atomu, u které dojde k energetické změně, a popřemýšlej, která z hladin M a N je energeticky výš.

Správně je d.

Pokud chceš dostat elektron z jedné hladiny na druhou, budeš dodávat nebo ubírat energii právě jemu. Energetické hladiny jsou značeny od K po Q, a protože M je v abecedě před N, bude energeticky níže, takže při přechodu na N budeme muset energii dodat.

13 - Obecná chemie I.

Při chemické reakci prvků dusíku a kyslíku se vždy sloučí 14 g dusíku a 32 g kyslíku. Vznikne tak sloučenina zvaná oxid dusičitý (NO2). 

obtížnost
13/a

Kolik gramů kyslíku se sloučí se 40 g dusíku? 

Zobrazit řešení

Aplikuj zákon stálých slučovacích poměrů.

14 : 32

1 : 2,286

2,286 ∙ 40

Najdeš si poměr, ve kterém prvky reagují a známou hmotnost (dusíku) vynásobíš poměrem prvku neznámé hmotnosti (kyslíku). Nebo příklad můžeš řešit trojčlenkou.

2,286 ∙ 40 = 91,4 g

Sloučí se 91,4 gramů.

obtížnost
13/b

Kolik atomů kyslíku se sloučí s jedním atomem dusíku?

Zobrazit řešení

Prohlédni si vzorec oxidu dusičitého.

Vzorec oxidu dusičitého je NO2. To znamená, že jedna molekula NO2 je tvořena jedním atomem dusíku a dvěma atomy kyslíku. Tím pádem, s jedním atomem dusíku se sloučí dva atomy kyslíku.

Dva atomy

obtížnost
13/c

Kolik gramů kyslíku se sloučí se 14 g dusíku, pokud vznikne sloučenina zvaná oxid dusný (NO)? 

Zobrazit řešení

Použij znalosti z a) a b), tedy zákon stálého slučovacího poměru a určení poměru počtu reagujících atomů ze vzorce.

32 : 2

Ze vzorce NO je zřejmé, že reaguje jeden atom dusíku s jedním atomem kyslíku, tedy poměr počtu atomů je 1 : 1. Víš, že při vzniku NO2 se slučuje 14 g dusíku se 32 g kyslíku, což odpovídá poměru 1 : 2 počtu reagujících atomů. Aby došlo k reakci 1 : 1, stačí hmotnost kyslíku vydělit 2.

32 : 2 = 16 g

Při vzniku NO z 14 g dusíku je potřeba 16 g kyslíku.

obtížnost
14 - Obecná chemie I.

Podle kvantově-mechanického modelu: 

a) se jádro a obal nepřitahují, 

b) není možné přesně určit, kde se nachází elektron, lze to jen s určitou pravděpodobností odhadnout, 

c) není potřeba, aby elektron přijal energii, pokud chce vystoupit na vyšší energetickou hladinu, 

d) obíhají elektrony kolem jádra jako planety kolem Slunce. 

Zobrazit řešení

V kvantové mechanice je hodně významná vlnová funkce. Vzpomeň si, co znamená.

Správně je b.

Můžeme říct, že z vlnové funkce lze určit prostor, nazývající se orbital, kde se s určitou pravděpodobností nachází elektron, ale kde přesně to je, určit nejde.